Konwencja praw dziecka

superbohaterowie obrońcy praw przedszkolaków

My, Dzieci - mamy swoje prawa:


 • prawo do życia i rozwoju
 • prawo do wychowania w rodzinie
 • prawo do zachowania tożsamości
 • prawo do wolności wypowiadania się
 • prawo do swobody myślenia, sumienia i wyznania
 • prawo do prywatności
 • prawo do wolności od przemocy
 • prawo do ochrony ze strony państwa
 • prawo do znajomości swoich praw
 • prawo do odpowiedniego standardu życia
 • prawo do zabezpieczenia socjalnego
 • prawo do wypoczynku i wolnego czasu
 • prawo do nauki
 • prawo do korzystania z dóbr kultury
 • prawo do własności
 • prawo do przedsiębiorczości
 • prawo do pracy nie ponad siły
 • prawo do swobodnego zrzeszania się
 • prawo do udziału w pokojowych zgromadzeniach
 • prawo do korzystania z praw przynależnych mniejszości etnicznej do której dziecko należy

Konwencja Praw Dziecka

Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991r. Nr 120, poz. 526. W jej rozumieniu „DZIECKO” oznacza każdą istotę w wieku poniżej osiemnastu lat. Prawa zawarte w konwencji są respektowane i gwarantowane wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych, statusu majątkowego, cenzusu urodzenia.