Procedury bezpieczeństwa i zdrowia w żłobku

bezpieczne dzieckoWSTĘP

Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego pracownika Żłobka. Opiekunki ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w Żłobku i podczas zajęć organizowanych poza terenem Żłobka. Żłobek w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz przepisów przeciwpożarowych (ppoż.), które są określone w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

CEL GŁÓWNY

Uzasadnieniem wprowadzenia niniejszych procedur jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką w naszym Żłobku. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka opiekunki i pozostały personel żłobka są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego dokumentu.

OSOBY KTÓRYCH DOTYCZĄ PROCEDURY

Do przestrzegania procedur zobowiązani są wszyscy pracownicy Żłobka, Dyrektor oraz rodzice.

OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPOWAŻNIENIA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIE, KTÓRE JEST PRZEDMIOTEM PROCEDURY

Dyrektor

 1. Ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w Żłobku.
 2. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Żłobku, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Żłobek.
 3. Kontroluje obiekty należące do Żłobka pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.
 4. Sporządza protokoły z kontroli obiektów.
 5. Odpowiada za jakość pracy pracowników i organizację pracy.

Opiekunki

 1. Są zobowiązane do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem.
 2. Zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa.
 3. Upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.
 4. Są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego. 

Inni pracownicy

 1. Są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą Żłobka.
 2. Pomagają opiekunkom w codziennej pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej.
 3. Są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.

Rodzice

 1. W trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni znać procedury zapewnienia bezpieczeństwa obowiązujące w Żłobku.
 2. W tym zakresie powinni także współpracować z Dyrektorem, wychowawcami swojego dziecka oraz innymi pracownikami Żłobka.

SPOSÓB PREZENTACJI PROCEDUR

 1. Udostępnianie dokumentu na stronie internetowej Żłobka, do wglądu u Dyrektora Żłobka.
 2. Zapoznanie wszystkich pracowników Żłobka z treścią procedur.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków Żłobka, rodzice i personel Żłobka są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury. Procedury obowiązują wszystkich pracowników Żłobka, rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka oraz osoby upoważnione przez nich do odbioru dzieci.

WYKAZ PROCEDUR I PROCEDURA - dotyczy bezpiecznego pobytu dziecka w Żłobku.

Cel procedury - Procedura ma zapewnić bezpieczeństwo dzieci i bezpośrednią, stałą opiekę nad nimi podczas ich pobytu w Żłobku.

Zakres procedury - Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu podjęcia nad nimi opieki przez opiekunkę do momentu ich odbioru ze Żłobka.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 1. Rodzice (opiekunowie prawni):przyprowadzają do Żłobka dziecko o określonej godzinie, pozostawiają je pod opieką opiekunki oraz odbierają w ustalonym czasie.
 2. Opiekunki: muszą mieć świadomość swojej odpowiedzialności za życie i zdrowie powierzonych opiece dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich ich działań.
 3. Pracownicy Żłobka: ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka w Żłobku, zwracają uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci oraz ich zgodne korzystanie z zabawek, odpowiadają za stan zabawek i sprzętu w sali.
 4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i pracownikom pełnego poczucia bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

Opis procedury

 1. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce.
 2. Opiekun musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań.
 3. Opiekun musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie i życie dzieci, a w przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 4. Żłobek zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa odpowiada również opiekun.
 5. Opiekun w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są określone w „Instrukcji BHP” i „Instrukcji Ppoż.” Obowiązujących na terenie placówki
 6. Dzieci są przyprowadzane do Żłobka od godziny 6.30 przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców/prawnych opiekunów.
 7. Rodzice/prawni opiekunowie są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka. Obowiązuje zasada, że rodzice/prawni opiekunowie rozbierają dziecko w szatni i wprowadzają do sali grupy. Analogicznie sami odbierają dziecko bezpośrednio z grupy.
 8. Odbiór dzieci ze Żłobka jest możliwy wyłącznie przez rodziców/prawnych opiekunów lub inne osoby przez nich upoważnione.
 9. Opiekun powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko ze Żłobka. Z terenu ogrodu żłobkowego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic/prawny opiekun dotarł na miejsce pobytu grupy. Po odebraniu dziecka ze Żłobka rodzic nie może pozostać na placu zabaw celem dalszej zabawy dziecka, tylko opuszcza teren Żłobka.
 10. Dzieci są objęte ciągłą opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych nawet na sekundę.
 11. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie i aktywnie. Na opiekunie spoczywa obowiązek takiego zajmowania się dziećmi, aby nie miały czasu się nudzić.
 12. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku Żłobka. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką opiekuna lub upoważnionego pracownika Żłobka.
 13. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek uczy dzielenia się nimi.
 14. Opiekunowie obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych opiekun zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.
 15. Opiekun ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapozna je dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.
 16. Opiekun nie prowadzi rozmów z innymi osobami lub rozmów telefonicznych podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Opiekun powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.
 17. Podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu żłobkowego uczy się dzieci korzystania z urządzeń do zabaw zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.
 18. Opiekun ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Musi mieć też świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku.
 19. W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia opiekunów w jednym miejscu. Opiekunowie powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.
 20. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu ogrodu. Dzieci wychodzą i wracają z terenu ogrodu kolumną prowadzoną przez opiekuna. Po ustawieniu dzieci w kolumnę opiekun powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
 21. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Opiekun musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 22. Przy przemieszczaniu się grupy, np. do szatni, dzieci ustawiają się parami lub w pociągi tak samo się przemieszczają.
 23. Każde wyjście opiekuna z grupą poza teren Żłobka wpisywane jest do zeszytu wyjść.
 24. Opiekunowie mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem opiekuna jest punktualne przychodzenie do pracy, nie jest dopuszczalne spóźnianie się. Opiekun ma obowiązek zgłosić dyrekcji fakt spóźnienia do pracy i podać jego przyczynę.
 25. Opiekunowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji Dyrektor ma prawo polecić opiekunowi pozostanie w grupie. Polecenie Dyrektora jest dla opiekuna obowiązujące.
 26. Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawić ani na chwilę grupy samej. Gdy opiekun musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinna się zająć osoba z obsługi grupy. Opiekun powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.
 27. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie Żłobka lub poza nim opiekun jest obowiązany natychmiast powiadomić Dyrektora oraz:
  1. zapewnić udzielenie pierwszej pomocy;
  2. zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka;
  3. podjąć środki zapobiegawcze (w stosunku do dzieci, opiekunów czy pozostałych pracowników żłobka).

Opis procedury

Zapobieganie wypadkom

Dzieci w wieku żłobkowym bardzo często ulegają nieszczęśliwym wypadkom, do których dochodzi w różnych miejscach pobytu dzieci, także w Żłobku. Zadaniem dorosłych jest więc wyrobienie u dzieci określonych umiejętności i sprawności. Wiek żłobkowy to pierwszy okres do zdobywania umiejętności i przyzwyczajeń, kształtowania nawyków i postaw.

B. Sposoby przeciwdziałania wypadkom dzieci w Żłobku.

 1. Opiekun jest zobowiązany do ustalania norm bezpiecznego zachowania się dzieci podczas ich pobytu w Żłobku, omawiania zasad bezpieczeństwa oraz aktualizowania przepisów poprzez:
  1. przestrzeganie dzieci przed zagrożeniami dzięki organizowaniu zabaw edukacyjnych i wyświetlaniu filmów edukacyjnych,
  2. uczenie dzieci przewidywania zagrożeń,
  3. ocenianie zachowań zagrażających zdrowiu w różnych sytuacjach, także codziennych,
  4. uczenie zasad postępowania,
  5. przedstawianie skutków niebezpiecznych zachowań dzięki zabawie, opowiadaniu bajek czy wyświetlaniu filmów.
 2. Opiekun jest zobowiązany do zapoznawania dzieci z zasadami bezpieczeństwa poprzez rozmowy z zaproszonymi do Żłobka gośćmi: policjantami, lekarzami, strażakami.
 3. Opiekun ma obowiązek przekazywania dzieciom wiedzy o zdrowym stylu życia.
 4. Opiekun ponadto ma obowiązek:
  1. otoczyć wszystkie dzieci ciągłą opieką i zapewnić im nadzór,
  2. przewidywać sytuacje niebezpieczne i unikać ich,
  3. tworzyć właściwe warunki do bezpiecznego rozwoju dziecka,
  4. opracować i wdrażać programy profilaktyczne,
  5. unikać sytuacji i miejsc niebezpiecznych
 5. Dyrektor Żłobka czuwa nad przestrzeganiem przepisów BHP przez wszystkich pracowników, a w szczególności:
  1. pilnuje przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Żłobku,
  2. umieszcza w widocznym miejscu plan ewakuacji,
  3. dba o zaopatrzenie placówki w odpowiednią liczbę apteczek i sprzętu gaśniczego,
  4. zapewnia właściwe oświetlenie i jest odpowiedzialny za właściwą nawierzchnię dróg, dba o zabezpieczenie gniazdek elektrycznych, przewodów elektrycznych oraz nagrzewających się elementów systemu grzewczego,
  5. dba o okresowe kontrole obiektów należących do Żłobka.

C. Postępowanie w razie wypadku

 1. W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała, wypadku zbiorowego bądź śmiertelnego Dyrektor lub inny pracownik Żłobka, który uzyskał wiadomość o wypadku, podejmuje następujące działania:
  1. dokonuje ogólnej oceny sytuacji, tj. sprawdza, ilu jest poszkodowanych, jaki jest ich stan i czy występuje dodatkowe niebezpieczeństwo, takie jak np. wybuch gazu lub pożar,
  2. niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę,
  3. sprowadza fachową pomoc medyczną
  4. w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy,
  5. informuje o wypadku Dyrektora Żłobka, pracownika służby BHP,
  6. wyprowadza dzieci z zagrożonej strefy, jeżeli miejsce może stwarzać zagrożenie dla ich bezpieczeństwa,
  7. nie dopuszcza do zatarcia śladów zdarzenia, wstępnie zabezpiecza miejsce wypadku tak, aby wykluczyć dostęp osób niepowołanych,
  8. relacjonuje przebieg zdarzenia, jeśli był jego świadkiem,
  9. informuje o swoich obserwacjach, uwagach, pierwszych relacjach i reakcjach dzieci oraz poszkodowanego, jeśli takie się pojawiły,
  10. sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia. Jeśli opiekun ma w tym czasie pod opieką grupę dzieci – prosi o nadzór nad swoimi wychowankami inną osobę.
 2. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
  1. rodziców (opiekunów) poszkodowanego,
  2. pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy obsługującą Żłobek oraz społecznego inspektora pracy,
  3. organ prowadzący,
 3. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora.
 4. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie Państwowego Inspektora Sanitarnego.
 5. O wypadkach zawiadamia Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik Żłobka.