STATUT ŻŁOBKA
NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA KOLOROWE BALONIKI Sp. z o.o.
ul. Patriotów 181 lok. 2, 04-881 Warszawa

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki zwanej w dalszej treści żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: Niepubliczny Żłobek „Kolorowe Baloniki’’

2. Organem prowadzącym żłobek jest osoba Sp. z o.o.

3. Siedziba żłobka znajduje się pod adresem: 03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa 60 m 49

4. Nadzór sanitarno – epidemiologiczny nad placówką sprawuje Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Warszawie

5. Żłobek używa pieczęci o treści:


Kolorowe Baloniki Sp. z o.o.
numer NIP 1133010311
numer REGON 385495983

§ 2

Żłobek działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45, poz. 235), zwanej dalej ustawą. Żłobkową.

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. 2011 nr 69, poz. 367).

3. Na podstawie niniejszego Statutu.

4. Żłobek również działa w oparciu o Regulamin, który dostępny jest na tablicy ogłoszeń Żłobka oraz na stronie internetowej żłobka www.kolorowebaloniki.com

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania żłobka

§ 3

Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy, w szczególności:

1. Troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych.

2. Wspomaga rozwój i wczesną edukację dziecka zgodnie z jego indywidualnością.

3. Zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

4. Troszczy się o rozwój umysłowy dziecka, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie procesów poznawczych takich jak: myślenie, spostrzeżenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą.

5. Kształtuje postawy społeczne przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania, życzliwości i empatii.

6. Rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci, a także uzdolnienia poprzez różne formy działalności plastyczno- technicznej oraz troskę o estetykę otoczenia.

7. Tworzy warunki do wczesnej nauki.

8. Współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

 • pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 • udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju,
 • uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w żłobku.

9. Zapewnia dzieciom prawidłowe żywienie, przestrzeganie zasad higienicznych.

§ 4

Wynikające z powyższych celów zadania żłobek realizuje w ramach następujących obszarów:
1.Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym Środowisku.
2. Rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka.
3. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.
4. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.
5. Rozwijanie wrażliwości moralnej.
6. Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym. Nauka rozumienia zjawisk przyczynowo – skutkowych.
7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć.
8. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej.
9. Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego, bezpiecznego postępowania i zchowań prozdrowotnych.

§ 5

Placówka realizując zaspakajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

1. Dobrem dziecka.

2. Potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych.

3. Koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

ROZDZIAŁ III

§ 6

Organem żłobka jest:

1. Założyciel – Renata Turkowska, Adam Gąbka ,,Kolorowe Baloniki Sp. z o.o.’’ zwane dalej Założycielami.

2. Dyrektor żłobka powoływany i odwoływany jest przez Założycieli.

§ 7

Do zadań Założyciela należy:

1. Założyciel jest organem kierowniczym i wykonawczym w zakresie bieżącej działalności placówki.

2. Sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego ich rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne / jako pełniący obowiązki dyrektora.

3. Zajmowanie się dziećmi, pielęgnowanie i wychowanie/ jako pełniący obowiązki dyrektora.

4. Nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez żłobek celów z założeniami Statutu żłobka.

5. Podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu żłobka.

6. Zatrudnianie i zwalnianie opiekunów .

7. Stała współpraca z pracownikami.

8. Ustalanie wysokości czesnego oraz opłat za dodatkowe zajęcia dla dzieci.

9. Ustalanie wysokości opłat na dany rok, w tym wysokości czesnego, opłat za ewentualne dodatkowe zajęcia dla dzieci oraz wysokości stawki żywieniowej.

10. Zapewnienie dzieciom, zatrudnionym opiekunkom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku.

11.Sprawowanie nadzoru w stosunku do zatrudnionych opiekunów.

12. Współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę żłobka.

13. Tworzenia bądź likwidacji nowych oddziałów żłobka.

14. Wprowadzanie zmian w Statucie żłobka i na stronie internetowej żłobka .

15. Zarządzanie żłobkiem oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących pracy i funkcjonowania żłobka.

16. Kontrola bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w żłobku.

17. Sprawowanie kontroli kwalifikacji zatrudnionego personelu.

18. Kontrola działalności żłobka i prawidłowej organizacji opiekuńczo – wychowawczej.

19. Tworzenie Regulaminu żłobka i wprowadzanie w nim zmian.

20. Reprezentowanie żłobka na zewnątrz.

21. Ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów dzieci.

22. Gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy , a także nadzór nad sposobem dokumentowania przez opiekunów przebiegu pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz dokumentowania zajęć.

Do zadań Dyrektora na stanowisku opiekunki dziecięcej należy:

1. Sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego ich rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

2. Zajmowanie się dziećmi, pielęgnowanie i wychowanie.

3. Dbanie o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci.

4. Kształtowanie aktywności i samodzielności w codziennych czynnościach i zabawie.

5. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru.

6. Wypracowywanie społeczno- pożytecznych nawyków.

7. Zaspakajanie podstawowych potrzeb biologicznych.

8. Karmienie i ubieranie dzieci.

9. Organizowanie i przeprowadzanie zajęć edukacyjnych w Sali i na spacerze.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja żłobka

§ 8

1. Żłobek jest placówką opiekuńczo –wychowawczo zapewniającą opiekę i wychowanie dzieciom w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.

2. Żłobek jest placówką zlokalizowaną w Warszawie , ul. Patriotów 181 lok 2 z 25 miejscami.

3. Podstawową jednostką organizacyjną żłobka są dwie sale złożone z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.

4. Liczba dzieci uczęszczających nie przekroczy po ośmioro dzieci na jednego opiekuna, zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat

3 (Dz.U. 2011 nr 45, poz. 235), zwaną dalej ustawą żłobkową.

5. W przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup żłobkowych, przy zachowaniu wytycznych GIS.

§ 9

1. Rok oświatowy w żłobku rozpoczyna się od 1 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.

2. Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wyszczególnionych przez Założycieli żłobka.

3. Żłobek sprawuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 18.00. Przy czym opieka nad jednym dzieckiem w żłobku nie może przekroczyć 10 godzin w ciągu jednego dnia.

4. Godzina zajęć w żłobku trwa 60 minut.

5. Czas trwania poszczególnych zajęć z dziećmi, jest dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 10 – 15 minut.

6. W przypadku przyjęcia do żłobka dziecka z alergią, rodzice zapisują informację o alergii w karcie zapisu do żłobka, dodatkowo rodzice przedstawiają zaświadczenie lekarskie z wyszczególnieniem produktów alergizujących, które należy wykluczyć z diety dziecka. Zgodnie z istniejącą w danym czasie alergią pokarmową dzieci, firma cateringowa po codziennym zgłoszeniu przez żłobek zapotrzebowania na posiłek uwzględniający alergię, dostarczać będzie ten posiłek przygotowany bez składników alergizujących ( składniki alergizujące zastępowane są innymi składnikami). W przypadku alergii u dziecka kwota dzienna za wyżywienie może zwiększyć się do kwoty 20 zł za dzień.

7. Nieobecność dziecka w żłobku rodzice zgłaszają opiekunkom. Jeżeli takie zgłoszenie jest w dniu poprzedzającym nieobecność lub w dniu nieobecności ale następuje nie później niż do godziny 7:30, rodzic nie ponosi kosztów posiłku w tym dniu nieobecności . Natomiast jeżeli rodzic nie zgłosił nieobecności dziecka w danym dniu lub zgłosi po godzinie 7:30, ponosi koszt posiłku w tym dniu. Dotyczy to tylko i wyłącznie dzieci przyjętych na warunkach komercyjnych.

§ 10

Czas pracy żłobka ustala rokrocznie Założyciel placówki.

§ 11

1. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w żłobku, zgodnie z oczekiwaniami i deklaracjami rodziców oraz możliwościami rozwojowymi dzieci.

2. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, wychowawczych i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.

3. Żłobek może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno oświatowymi w celu realizacji dodatkowych form edukacyjno – kulturalnych.

§ 12

1. Żywienie dzieci odbywać się będzie za pomocą firmy cateringowej .

2. W żywieniu brane jest pod uwagę indywidualne podejście do dzieci z alergią. W takim przypadku firma cateringowa dostarczać będzie posiłki dla dzieci z daną alergią po każdorazowym zgłoszeniu zamówienia przez żłobek i z uwzględnieniem danej alergii dziecka.

3. Każdy rodzic przed podpisaniem umowy, musi w karcie informacyjnej wpisać ewentualną alergię pokarmową swojego dziecka, jak również zadeklarować rodzaj wyżywienia dla swojego dziecka. Wpis o alergii oraz wybrany sposób żywienia będzie ujęty w Karcie zapisu dziecka do żłobka. Dodatkowo rodzice przedstawiają zaświadczenie lekarskie z wyszczególnieniem produktów alergizujących, które należy wykluczyć z diety dziecka. W przypadku alergii u dziecka kwota dzienna za wyżywienie może zwiększyć się do kwoty 20 zł za dzień.
Żłobek za pośrednictwem firmy cateringowej oferuje 4 posiłków: śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek. Rodzic będzie mógł wybrać lub zmieniać ilość zamówionych dań w konkretnym dniu po uprzednim poinformowaniu o tym właściciela żłobka lub Dyrektora.

4. Dzieciom karmionym mieszankami mlecznymi rodzice zobowiązani są do dostarczenia do żłobka suchej mieszanki oraz butelki. Dyrektor gwarantuje przygotowanie mieszanki zgodnie z informacją podaną na opakowaniu mieszanki , a także zgodnie z zasadami higieny.

5. Dzieci karmione mlekiem matki (karmione piersią) – żłobek może przyjmować ściągnięty pokarm i podawać dziecku zgodnie z zasadami higieny . W takim przypadku pokarm przyjmowany jest w zamkniętych słoiczkach opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka oraz datą kiedy pokarm został ściągnięty. Pokarm przechowywany jest w lodówce , a przed podaniem podgrzewany w kąpieli wodnej. Opiekunowie zobowiązani są podgrzać pokarm i podać dziecku zgodnie zasadami higieny.

6. Posiłki podawane będą dzieciom zgodnie z zasadami higieny.

§ 13

1. Codzienną organizację pracy żłobka określa ramowy plan dnia, ustalony przez Dyrektora placówki.

2. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).

3. Zgodnie z Art. 19 Ustawy (DZ.U.2018.603) opiekun prowadzący zajęcia w żłobku współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi. Opiekun w każdym dniu udziela każdemu rodzicowi wyczerpującej informacji na temat dziecka

§ 15

Do realizacji celów statutowych żłobka placówka na ul. Patriotów 181 lok 2 posiada:

1. dużą salę zabaw dla dzieci ( przeznaczoną również na część sypialnianą dla dzieci)

2. drugą dużą salę zabaw dla dzieci ( przeznaczoną również na część sypialnianą dla dzieci. Łączna powierzchnia pomieszczeń wynosi 164 m2

3. szatnię z szafkami na odzież dla dzieci,

4. pomieszczenie sanitarne dla dzieci (ubikacja, umywalka, natrysk)

5. pomieszczenie sanitarne dla personelu (ubikacja, umywalka,)

6. pomieszczenie dystrybucji posiłków dowożonych w systemie cateringowym

7. kuchnia ( wyposażona w zlewozmywak, lodówkę, kuchenkę mikrofalową, podgrzewacz
posiłków dla dzieci)

8. Zmywalnia( wyposażona w zlewozmywak oraz zmywarkę z funkcją wyparzania)

9. pomieszczenie socjalne

10.ogrodzony ogród dla dzieci do zabaw na świeżym powietrzu.

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele, opiekunowie i inni pracownicy żłobka

§ 16

1. Po zapisaniu większej ilości dzieci do żłobka, Założyciel/dyrektor powierza pracę w oddziale żłobkowym przyjętym do pracy opiekunom.

2. Liczba dzieci na jednego opiekuna nie przekroczy 8

3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku opiekuna jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji zawodowych, ukończony kurs na opiekuna, doświadczenie, zgodnie z wymogami przepisów ustawy.

4. Obowiązki opiekuna:
-opiekun zajmuje się dziećmi, pielęgnuje je i wychowuje,
-dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci,
-kształtuje aktywność i samodzielność w codziennych czynnościach i zabawie,
-kształtuje pozytywne cechy charakteru,
-wypracowuje społeczno- pożyteczne nawyki,
-zaspakaja podstawowe potrzeby biologiczne,
-karmi i ubiera dzieci
-organizuje i przeprowadza zajęcia edukacyjne i na spacerze.

5. Dyrektor sprawuje opiekę nad bezpieczeństwem podopiecznych.

§ 17

1. Podstawowymi zadaniami opiekunów jest:

2. dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji niepublicznej, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu,

3. dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków żłobka,

4. współpraca ze sobą w zakresie opieki i wychowania dzieci,

5. rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez Dyrektora placówki, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań jeżeli zostały one zlecone przez Dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy żłobka.

ROZDZIAŁ VI

Rodzice/Prawni opiekunowie i Opiekunki

§ 18
1. Rodzice/Prawni opiekunowie i Opiekunki współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania opiekuńczego, edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Formy współdziałania to:
a) zebrania ogólne i grupowe
b) kontakty indywidualne z Założycielem, Dyrektorem i Opiekunami
c) zajęcia otwarte
d) spotkania ze specjalistami np. pedagog, lekarz itp.
e) imprezy i uroczystości połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci
f) pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie opinii
g) gazetki informacyjne dla rodziców
h) inne formy stosowane w pedagogice

3. Rodzice/Prawni opiekunowie mają prawo do:

-znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania w oddziale żłobkowym i programu rozwoju placówki,

-uzyskiwania od Opiekunek rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych,

-uzyskiwania od Opiekunek porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,

-otrzymywania pomocy pedagogicznej, oraz innej zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości żłobka,

-wzbogacania ceremoniału i zwyczajów żłobka w oparciu o tradycje środowiska i regionu,

-udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości w żłobku, imprez, wycieczek, spacerów i innych,

-wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych,

-ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem placówki od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia,

-wyboru zajęć dodatkowych prowadzonych w oddziale żłobka.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:

-przestrzegać zawartą ze żłobkiem umowę o świadczenie usług, oraz postanowień Statutu żłobka
-ściśle współpracować z Opiekunką prowadzącą grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,
-przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę ( wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica), osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; Rodzice/ Prawni opiekunowie przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę. Osoby te muszą być pełnoletnie i trzeźwe.
-przyprowadzać do żłobka wyłącznie dzieci zdrowe jak również przedstawiać na prośbę Dyrektora zaświadczenie/ lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowie i może uczęszczać do żłobka.
- po zaszczepieniu dziecka zrobić jednodniową kwarantannę w celu obserwacji dziecka pod kontem zdrowotnym i powikłań*
- po odesłaniu dziecka z objawami chorobowymi ze żłobka rodzic obejmuje dziecko jednodniową kwarantanną w celu obserwacji *
-informować o przyczynach nieobecności dziecka w żłobku oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszać Dyrektorowi lub
Opiekunce niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,
-uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania żłobka i rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych,
-na bieżąco informować Dyrektora o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,
-śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej żłobka,
-terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w żłobku i wybrane zajęcia dodatkowe zgodnie z umową cywilno -prawną zawartą z Założycielem/Dyrektorem placówki,
-respektować uchwały zespołu pracowników merytorycznych podjęte w ramach ich kompetencji,
-zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie zmienne i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt w sali na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych”,
-zaopatrzyć dziecko w jednorazowe pieluszki, mokre chusteczki, smoczki, butelki lub mleko modyfikowane, jeśli wymaga tego wiek i aktualne potrzeby dziecka,
-przyprowadzać dziecko do żłobka i odbierać w godzinach funkcjonowania żłobka czyli do godziny 18.00 oraz nie pozostawiać dziecka w żłobku dłużej niż 10 godzin w ciągu jednego dnia.
* przez dzień kwarantanny rozumie się kolejny dzień (następną dobę) po dniu szczepienia
lub kolejny dzień po odesłaniu dziecka ( tzn. dzień szczepienia lub odesłania dziecka nie
jest dniem kwarantanny)

§ 19

1. Do żłobka uczęszczają dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.

2. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności
mają prawo do:
-właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo -wychowawczego uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej
-akceptacji takim jakimi są
-ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, czy zaniedbania ze strony dorosłych
-poszanowania godności i własności osobistej
-indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju
-zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
-aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy
-życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym
-różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia
-pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

§ 20

1. W żłobku nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

2.W żłobku nie wolno podawać żadnych lekarstw .

ROZDZIAŁ VII

Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków

§ 21

1. Podstawą zapisania dziecka do żłobka jest wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka’ do żłobka i złożenie jej w podanym wcześniej przez Założyciela/Dyrektora żłobka terminie, następnie wpłata jednorazowej opłaty wpisowej oraz stosownego czesnego.

2. Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie umowy o świadczenie usług, zawartej pomiędzy stronami tj. Rodzicami/Prawnymi opiekunami a Założycielem/Dyrektorem żłobka.

3. Rozwiązanie świadczenia usługi następuje w przypadkach przewidzianych umową.

4. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczna ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków żłobka.

5. Przyjęcie dziecka do żłobka może nastąpić w trakcie całego roku oświatowego, w miarę wolnych miejsc.

6. W przypadku gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc o kolejności zapisu dziecka decyduje kolejność zapisania w wyznaczonym przez Założyciela/Dyrektora terminie przy zachowaniu następujących zasad:

 • pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające do obecnego żłobka (rodzice składają podania
  w terminie rekrutacji wstępnej, podanym przez Założyciela/Dyrektora, przed terminem
  rekrutacji głównej),
 • pierwszeństwo ma także rodzeństwo dzieci uczęszczających (rodzice składają podania w
  terminie rekrutacji wstępnej, podanym przez Założyciela/Dyrektora przed terminem
  rekrutacji głównej).
 • Pierwszeństwo mają także rodziny wielodzietne (rodzice składają podania w terminie
  rekrutacji wstępnej, podanym przez Założyciela/Dyrektora przed terminem rekrutacji
  głównej)

§ 22

Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora placówki w szczególności gdy Rodzice/Prawni opiekunowie:

1. nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce Statutu żłobka i obowiązujących w placówce procedur,

2. nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat
–na zasadach zawartych w niniejszym Statucie i zawartej umowie cywilno – prawnej,

3. zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno -wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w placówce,

4. nie zgłosili Dyrektorowi lub Opiekunce prowadzącej grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 30 dni, a także wówczas gdy nastąpił brak współpracy pomiędzy Rodzicami/Prawnymi opiekunami a Opiekunkami żłobka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie opieki i wychowania dziecka,

5. przyprowadzają dziecko do żłobka z widocznymi objawami chorobowymi, tj. gorączka, katar bakteryjny, kaszel, luźny stolec czy wymioty, a także nie stosują się do zasad ustalonych w żłobku dotyczących takich sytuacji.

6. dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci.

ROZDZIAŁ VIII

Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

§ 23

Działalność żłobka finansowana jest z następujących źródeł:

1. opłat wnoszonych przez Rodziców/Prawnych opiekunów dzieci zapisanych do żłobka.

§ 24

1. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa się z:
-Całodziennej opieki nad dzieckiem , opłaty stałej –nie podlegającej zwrotowi nawet w przypadku rezygnacji z usług żłobka – według cennika zawartego na stronie internetowej
-opłaty jednorazowej ustalonej przez Założyciela/Dyrektora – wpisowego, bezzwrotnej, przeznaczonej na potrzeby związane z funkcjonowaniem grup żłobkowych podczas całego pobytu dziecka w placówce (pomoce dydaktyczne, środki pielęgnacyjne, upominki z okazji Dnia Dziecka, wycieczki, wyjścia, itp.),nie podlegającej zwrotowi nawet w przypadku rezygnacji z usług żłobka- wg. cennika zawartego na stronie internetowej żłobka.

2. Opłaty za wyżywienie, podlegającej zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce na warunkach określonych w umowie i zgodnie z 9 pkt.9 niniejszego Statutu. Opłata za wyżywienie nie jest uwzględniona w opłacie za żłobek.

3. Dziecko przebywa ustawowo do10 godz w żłobu każda kolejna godzina wg zapisu ustawy o opiece nad dziećmi do 3 roku życia jest odpłatna i wynosi 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

1. Opłatę stałą oraz opłatę za wyżywienie dziecka należy uiszczać do dnia 5 każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany w umowie placówki.

2. Opłatę wpisowego, jednorazową należy uiścić do 5 dnia od daty podpisania umowy na rachunek bankowy wskazany na umowie placówki.

3. W przypadku nieterminowego uiszczania należności skutkowało to będzie wykreśleniem dziecka z listy.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§ 25

1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobka.

2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do Statutu zostaje on zamieszczony na tablicy informacyjnej dla rodziców w holu placówki

3. Statut nadaje organ prowadzący.

4. Zmian w Statucie dokonuje organ prowadzący żłobek. Żłobek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym statucie bez wcześniejszego informowania stron. Jeśli owe zmiany wymuszą konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas podpisanych umowach, strony zostaną o tym fakcie poinformowane odpowiednio wcześniej.

5. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Prowadzenie żłobka ma charakter działalności opiekuńczo –wychowawczej.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.

8. Statut wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

9. Statut został sporządzony w dniu: 1 wrzesień 2020 roku