Regulamin pobytu dziecka w Żłobku „Kolorowe Baloniki”

 1. malowanie przez dzieciDzieci powinny być przyprowadzane do żłobka nie później niż do godz. 9:00, w innym wypadku – po uzgodnieniu z opiekunem.
 2. Rodzice/opiekunowie osobiście powierzają dziecko opiekunowi grupy wpisując godzinę przyjścia na liście obecności – zabrania się pozostawienia samych dzieci przed żłobkiem lub w szatni.
 3. Opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie, życie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców/opiekunów przed wejściem do budynku, w szatni lub przed salą zajęć.
 4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do informowania opiekunów grupy o chorobach i alergiach dzieci (koniecznie podać listę alergenów – szczególnie pokarmowych).

  Opiekunom nie wolno podawać żadnych leków!

 5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do dbania o czystość swojego dziecka;
 6. Dla dobra ogółu do żłobka nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, z katarem, stanami zapalnymi itp. Rodzic ma obowiązek informować personel żłobka o aktualnym stanie zdrowia Dziecka w momencie przyprowadzenia go do placówki. Niezbędne jest informowanie o wszelkich dolegliwościach, typu katar, biegunka, wymioty itp. W przypadku uznania przez personel, że stan zdrowia Dziecka może być zagrażający dla innych podopiecznych, Rodzic jest zobowiązany do zabrania Dziecka i przyniesienia zaświadczenia przed kolejnym pozostawieniem Dziecka w żłobku.
 7. W razie zachorowania rodzice/opiekunowie zobowiązani są do jak najszybszego odbioru dziecka ze żłobka.
 8. Zabrania się przynoszenia i pozostawiania w szatni żadnych produktów spożywczych: bułek, słodyczy, napojów itp.
 9. Żywienie dostarcza firma cateringowa, działająca zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz normami żywienia Dzieci. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku Rodzic/opiekun zobowiązany jest do poinformowania personelu z jednodniowym wyprzedzeniem.
 10. Rodzice/opiekunowie osobiście odbierają dziecko z sali, w której przebywa lub z placu zabaw, zapisując godzinę odbioru na liście obecności. Od momentu przekazania dziecka osobie odbierającej, to ona odpowiada za jego bezpieczeństwo.
 11. Dalsze pozostawanie Rodzica/opiekuna na placu zabaw z dzieckiem, dezorganizuje pracę opiekunów i sprawowanie opieki nad innymi dziećmi.
 12. W trakcie uroczystości odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa równocześnie na opiekunach jak i rodzicach/opiekunach.
 13. Po zakończeniu programu uroczystości w momencie obecności Rodziców/opiekunów odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponoszą wyłącznie jego Rodzice/opiekunowie.
 14. W trakcie zajęć prowadzonych w grupach odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa na opiekunach grup do momentu przyjścia rodzica dziecka.
 15. W czasie zebrań z rodzicami, konsultacji z opiekunami za przyprowadzone dzieci odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice/opiekunowie.
 16. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców/opiekunów prawnych. Dziecko nie będzie oddawane osobom poniżej 18 roku życia.
 17. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument (uwzględniony w karcie odbioru dziecka) i okazać go opiekunowi grupy.
 18. Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających – fakt, że rodzic lub prawny opiekun nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa podczas drogi do domu ocenia opiekun wydający dziecko.
 19. O zaistniałej sytuacji dotyczącej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie powiadomiony Dyrektor żłobka, w takiej sytuacji żłobek podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z drugim rodzicem.
 20. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do uaktualniania danych adresowych oraz numerów telefonów kontaktowych.
 21. Prośba rodziców dotycząca nie wydawania dziecka jednemu z nich musi być poświadczona orzeczeniem sądowym.
 22. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane ze żłobka po upływie czasu pracy, opiekun jest zobowiązany powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 23. Za nieodebranie dziecka do godz. 18:00, rodzice zobowiązani są do uiszczenia kary umownej w wysokości 30 zł. za każde rozpoczęte 15 min. bezpośrednio do opiekuna sprawującego w tym czasie opiekę.
 24. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać kontaktu z rodzicem/opiekunem, opiekun oczekuje z dzieckiem w placówce. Po zakończeniu pracy żłobka, powiadamia najbliższy komisariat policji o zaistniałej sytuacji.
 25. Wszystkie opłaty na poczet żłobka wnoszone będą przelewem. Brak dokonania opłaty w terminie do 5 dnia każdego miesiąca z góry skutkuje wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 3-dniowego terminu zapłaty. W przypadku dalszego braku płatności – skreśleniem Dziecka z listy i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy. Ponowne podpisanie umowy zależne jest od uiszczenia opłaty pod warunkiem, że zwolnionego miejsca nie zajmie inne Dziecko. Wszystkie opłaty wnoszone przez Rodziców/opiekunów są bezzwrotne, z wyjątkiem sytuacji gdy do rozwiązania umowy dojdzie z przyczyn lezących po stronie żłobka.
 26. Rodzice i opiekunowie dzieci są zobowiązani do zamykania drzwi placówki dla bezpieczeństwa wszystkich dzieci. 
 27. Ze względu na RODO w placówce obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania bez zgody Dyrektora.

 

Proszę o przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania placówki oraz bezpieczeństwa dzieci, których dobro jest naszą wspólną troską.

Z poważaniem

Dyrektor Żłobka